Rogów Opolski

Pierwszy kasztel na miejscu obecnego pałacu wznieśli podobno w XIII wieku templariusze.

W dokumentach z 1305 roku jest zapis, iż miejscowość była własnością biskupstwa wrocławskiego, jednak już kilka dekad później należała do rycerzy Cunado de Rogow i Werconisa de Rogau. W akcie kupna-sprzedaży z roku 1393 pojawia się wzmianka o jakiejś budowli obronnej, jednak jest ona trochę lakoniczna. Właścicielami tej wzmiankowanej warowni w 1490 roku zostali hrabiowie Rogoysky z Rogoźnika na Morawach.
Zamek nowożytny w formie zbliżonej do współczesnej wybudowano około roku 1620.

Wzniesiono dwa renesansowe skrzydła mieszkalne wraz basztą, dostawione do istniejącej już prostokątnej wieży. Po śmierci ostatniego potomka rodu Stefana Rogoysky, majątek trafił w 1612 roku w ręce rodziny Wrbsky. Byli jego właścicielami przez około 150 lat, ale później źle gospodarowany, zniszczony i zadłużony, w 1757 roku na licytacji został sprzedany hrabiemu Henrykowi Adolfowi von Roedern z Krapkowic. Kilka lat później jego spadkobiercy szybko go odsprzedali hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz, który przekształcił podupadły zamek w reprezentacyjną siedzibę szlachecką. Jego syn, Henryk Kurt von Haugwitz, premier Prus rozbudował ją dostawiając klasycystyczne skrzydło północne i założył także krajobrazowy park w stylu angielskim. Po śmierci ostatniego niemieckiego właściciela Heinricha von Haugwitz w 1932 roku, majątek trafił w ręce przedstawicieli duńskiej linii rodu i był wykorzystywany jako letnia rezydencja wypoczynkowa.
Po 1945 roku przeszedł na własność państwa.
Pełnił funkcję przedszkola, a później magazynu zboża, został jednak doprowadzony do ruiny i w 1965 roku przekazano go Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu i po trwającym przeszło 10 lat remoncie został oddany do użytku jako filia biblioteki.
Obecnie jako fil­ia bib­lio­te­ki o­pol­skiej gmach gro­ma­dzi ob­szer­ną ko­lek­cję daw­nych rę­ko­pi­sów, dru­ków, map, lis­tów o­raz gra­fik, m.in. wy­da­nej w 1625 Kro­ni­ki Śląs­kiej Ja­ku­ba Schick­fu­sa, ma­py drze­wo­ry­to­wej Śląs­ka z ro­ku 1545, czy lis­tu lor­da Ge­or­ga By­ro­na ad­re­so­wa­ne­go do hra­bie­go Haug­wit­za. We wnę­trzach zam­ku u­rzą­dzo­no wys­ta­wę u­ka­zu­ją­cą roz­wój książ­ki: od pa­pi­ru­su po­przez ta­blicz­ki gli­nia­ne do księ­gi z XVIII wie­ku. Znaj­du­je się tu­taj tak­że eks­po­zy­cja ar­che­o­lo­gicz­na pre­zen­tu­ją­ca śred­nio­wiecz­ne sko­ru­py, gro­ty strzał i ele­men­ty wys­tro­ju wnętrz.

 

Jeśli masz ochotę na wirtualną małą czarną, to zamawiając ją będzie nam niezmiernie miło, a Ty docenisz nasz trud włożony w prowadzenie bloga.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 
A jeśli podobał Ci się ten wpis, to zapraszamy do wsparcia naszego bloga poprzez polubienie naszego facebooka. Będzie to dla nas sygnał, iż wykonujemy dobrą i wartościową pracę🙂

 
A.D.2021

Opis został zaczerpnięty ze strony zamkipolskie.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę